Українські платформи та ресурси для самоосвіти вчителів

Обов‘язки класного керівника

Здійснювати систематичний аналіз стану успішності і динаміки загального розвитку своїх вихованців.

Організовувати навчально-виховний процес у класі; залучати учнів в систематичну діяльність класного і загальношкільного колективів, вивчати індивідуальні особливості особистості учнів, умови їх життєдіяльності в сім’ї та школі.

Відслідковувати та своєчасно виявляти девіантні прояви в розвитку і поведінці учнів, здійснювати необхідну педагогічну та психологічну корекцію, в особливо складних і небезпечних випадках інформувати про це адміністрацію школи.

Організовувати соціальний, психологічний та правовий захист учнів.

Пропагувати здоровий спосіб життя.

Залучати до організації виховного процесу в класі педагогів-предметників, батьків учнів, фахівців з інших сфер (науки, мистецтва, спорту, правоохоронних органів та ін.)

Регулярно інформувати батьків (опікунів) учнів про їхні успіхи або невдачі. Здійснювати управління діяльністю класного батьківського комітету.

Здійснювати систематичний аналіз стану успішності і динаміки загального розвитку своїх вихованців.

Контролювати відвідування навчальних занять учнями свого класу.

Координувати роботу вчителів-предметників, які працюють у класі з метою недопущення неуспішності учнів і надання їм своєчасної допомоги в навчанні.

Планувати свою діяльність по класному керівництву відповідно до вимог до планування виховної роботи, прийнятими в школі.

Вести документацію по класу (особисті справи учнів, класний журнал, перевіряти щоденники учнів), а також з виховної роботи (план виховної роботи в класі, звіти, індивідуальні картки вивчення особистості учня, довідки, характеристики, розробки виховних заходів тощо)

Готувати та надавати звіти різної форми про клас і власну роботу на вимогу адміністрації школи.

Дотримуватися вимог техніки безпеки, забезпечувати збереження життя і здоров’я дітей під час проведення позакласних, позашкільних заходів.

Документація класного керівника

Класний керівник відповідає за ведення такої документації :

Класний журнал
Плани виховної роботи з класним колективом .( Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо. Розробки сценаріїв виховних заходів.)
Особові справи учнів.
Табелі успішності учнів та відвідування занять.
Протоколи батьківських зборів.
Щоденники учнів.
Портфоліо класного керівника.
Щоденник психолого – педагогічних спостережень за важковиховуваними учнями.
Літопис чи фотоальбом класу.
Робочий куточок класу.
Журнал обліку занять з учнями, які навчають вдома (якщо такі учні є).

Права класного керівника

Виносити на розгляд адміністрації школи, педагогічної ради, органів шкільного самоврядування, батьківського комітету пропозиції, ініціативи, як від імені класного колективу, так і від свого імені.

Здійснювати індивідуальний режим роботи з дітьми.

Запрошувати до школи батьків (опікунів) учнів з питань, пов’язаних з діяльністю класного керівника, або інших питань.

Отримувати своєчасну методичну та організаційно-педагогічну допомогу від керівництва школи.

Самостійно планувати виховну роботу з класним колективом, розробляти індивідуальні програми роботи з дітьми та їх батьками (опікунами), визначати норми організації діяльності класного колективу та проведення класних заходів.

Самостійно визначати форми планування виховної роботи з класом з урахуванням виконання основних принципів загальношкільного планування.

Класний керівник має право на захист власної честі, гідності та професійної репутації в разі незгоди з оцінками його діяльності з боку адміністрації школи, батьків, учнів, інших педагогів.

Організація діяльності класного керівника

 • визначає відсутніх учнів на уроках та тих, що запізнилися, з’ясовує причини їх відсутності або запізнення,
 • проводить профілактичну роботу з попередження запізнень та пропуску навчальних занять;
 •  організовує і контролює чергування учнів у класному кабінеті;
 •  організовує різні форми індивідуальної роботи з учнями, у тому числі в разі виникнення девіації в їхній поведінці;
 • перевіряє ведення учнями щоденників з виставленням оцінок за тиждень;
 •  проводить класну виховну годину відповідно до плану виховної роботи;
 • організовує роботу з батьками (за потребою);
 • проводить роботу з вчителями-предметниками, що працюють в класі (за потребою);
 • аналізує стан успішності в класі в цілому і в окремих учнів;
 • відвідує уроки в своєму класі;
 • отримує консультації у психолога та окремих вчителів;
 • організовує роботу класного активу;
 • вирішує господарські питання в класі;
 • оформлює і заповнює класний журнал;
 •  бере участь у роботі методичного об’єднання класних керівників;
 •  проводить аналіз виконання плану виховної роботи, стану успішності та рівня вихованості учнів;
 •  проводить корекцію плану виховної роботи на наступну частину семестру;
 • проводить класні батьківські збори;
 • представляє в навчальну частину звіт про успішність учнів класу за половину семестру;
 • оформлює особисті справи учнів;
 • аналізує стан виховної роботи в класі та рівень вихованості учнів протягом року;
 •  складає план виховної роботи в класі (план класного керівника);
 • збирає і надає в адміністрацію школи статистичну звітність про учнів класу (успішність, матеріали для звіту за загальношкільною формою, працевлаштування випускників та ін.)

  У відповідності зі своїми функціями класний керівник вибирає форми роботи з учнями:
 •  індивідуальні (бесіда, консультація, обмін думками, надання індивідуальної допомоги, спільний пошук вирішення проблеми тощо);
 • групові (творчі групи, органи самоврядування та ін.);
 • колективні (конкурси, вистави, концерти, походи, зльоти, змагання та ін.)